Grupo Gispert s'integra a BPV Abogados

Planificació successòria i protocol familiar

S'estima que, a Espanya, més d'un milió d'empreses són familiars. D'aquesta dada es desprèn la importància que les empreses sostingudes per diferents generacions d'una mateixa família componen el teixit empresarial espanyol i, per tant, la necessitat que la seva gestió es faci d'una forma eficaç i sostenible. 

Si alguna cosa caracteritza l'empresa familiar és que de vegades els factors personals, derivats dels llaços familiars, tenen major pes que els estrictament corporatius. Això obliga a enfocar la gestió de les companyies familiars des d'una visió multidisciplinària, que no solament integri els àmbits propis de l'empresa, sinó també una anàlisi dels condicionants de Dret Civil que li afecten. 

En Grupo Gispert portem gairebé vuit dècades treballant amb empreses familiars, gràcies a l'equilibri entre el coneixement tècnic en matèria mercantil, fiscal o laboral, amb una especialització en Dret Civil i les seves concretes particularitats. Assessorem empreses familiars a la seva planificació i gestió recurrent, així com en els conflictes que puguin sorgir en cas de successió. Sempre buscant l'equilibri entre els interessos de la companyia i una presa de decisions serena que no afecti l'estabilitat de la família.

Serveis:

 • Planificació de la successió
 • Adequació d'Estatuts Socials, Pactes de Socis, i Òrgans de Govern
 • Bon govern
 • Pactes successoris. Mediació familiar 
 • Protocols familiars
 • Reorganització del patrimoni familiar
 • Reestructuració
 • Patrimonis estrangers i llegats transnacionals 
 • Assessorament en qüestions successòries i el seu impacte fiscal 
 • Fórmules de retribució


Fiscal:

 

 • Anàlisi de mecanismes d'obtenció de liquiditat
 • Assessorament en estratègies de protecció del patrimoni empresarial i familiar
 • Planificació fiscal de la transmissió, tan inter vivos com a mortis causa

Si alguna cosa caracteritza a l'empresa familiar és que de vegades els factors personals, derivats dels llaços familiars, tenen major pes que els estrictament corporatius.