Grupo Gispert s'integra a BPV Abogados

Competència

Amb una intensa activitat empresarial i un context globalitzat, en què la col·laboració i la competència entre companyies de diversos països és constant, el legislador ha posat el focus a controlar i sancionar les possibles pràctiques anticompetitives i en una major tendència cap a la protecció del consumidor. Tot això genera un complex entramat de lleis comunitàries, nacionals i autonòmiques, així com d’una  jurisprudència dictada pels tribunals, que és necessari dominar. D’aquesta forma, podem detectar i actuar davant pràctiques que vulnerin les regles del joc als mercats, cosa que, molt sovint, és summament difícil sense la deguda preparació i experiència.

La mateixa particularitat del Dret de la Competència, l'aplicació normativa de la qual implica tant a òrgans administratius especialitzats com a judicials, requereix una estreta col·laboració entre diverses àrees, entre elles la de Processal, i disciplines, com les d'advocats i economistes, per ajustar el disseny de l'estratègia i entendre quina via és la més adequada per a cada cas concret. Això ens permetrà treballar tant en la prevenció de possibles irregularitats en les pràctiques de l'empresa, detectar accions restrictives de companyies rivals o actuar amb els òrgans reguladors en el cas de possibles sancions.

• Posició de domini | Expedients per l’abús de posició de domini individual o conjunta o per competència deslleial
• Defensa davant expedients sancionadors | Assistència jurídica en cas d'obertura d'expedient per part de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) o dels òrgans competents de les Comunitats Autònomes.
• Reclamacions de danys i perjudicis per infraccions del Dret de la competència
• Procediments davant la Comissió Europea i els tribunals europeus i nacionals
• Assessorament en matèria de contractes de col·laboració amb competidors: acords de compra, de producció o de comercialització conjunta
• Assessorament en pràctiques comercials tals com: Imitació, Revelació de secrets, Inducció d'incompliment de contracte, Publicitat il·legal, Defensa de la publicitat i Publicitat en Internet

El legislador ha posat el focus a controlar i sancionar les possibles pràctiques anticompetitives i en una major tendència cap a la protecció del consumidor.