Grupo Gispert s'integra a BPV Abogados

Dret Laboral

En els últims anys, el Dret del Treball ha estat un terreny adobat a profundes modificacions normatives, els diferents Governs fan bandera de la seva forma d'entendre el mercat laboral i això repercuteix en les relacions entre empresari i empleat. 


Els canvis en la cultura del treball, les noves tecnologies, la denominada economia col·laborativa, un coneixement més ampli dels drets laborals i la incorporació al mercat de generacions amb interessos i necessitats diferents obliguen als departaments de Recursos Humans a comptar amb interlocutors àgils, actualitzats i amb disponibilitat constant. 


A més, les àmplies facultats de negociació col·lectiva que la llei atorga en matèria laboral també obliguen a comptar amb professionals habituats i experimentats en la pràctica negociadora. D’aquesta manera es poden assolir acords, dins dels marges de la llei i dels convenis col·lectius, i podem gestionar els conflictes que se susciten de forma freqüent en l'àmbit del treball des del consens. 


Malgrat la importància de la negociació, sovint, l'única via de solució és la d'acudir a judici i, quan estem convençuts que els nostres arguments tenen el pes suficient, els portem fins i tot a les més altes instàncies judicials. En aquest sentit, l'experiència dels nostres advocats laboralistes ens ha permès aconseguir l'èxit i arribar fins a resolucions que no solament han beneficiat al nostre client (que és, sempre la fi última), sinó que a més han assegut precedent en la interpretació de les qüestions laborals.
 

Serveis:


• Auditories (“due diligence”) laborals
• Processos de reestructuració (ERTE i acomiadaments col·lectius)
• Desplaçaments internacionals
• Terminació del contracte. Acomiadaments disciplinaris i objectius
• Negociació i redacció de contractes de treball. Contractes d'alta direcció
• Acords de negociació col·lectiva
• Modificació de les condicions de treball. Trasllats
• Inspeccions de treball i expedients sancionadors davant la TGSS
• Conflictes col·lectius (vagues, tancaments patronals)
• Planes d'Igualtat
• Successió d'empresa. Subcontractació
• Disseny de plans retributius i d'incentius

Els departaments de RR.HH requereixen interlocutors que estiguin permanentment actualitzats