Select Page

Diferències jurídiques entre el matrimoni i la parella estable d’acord a la legislació catalana.

El present article no pretén que les persones contreguin matrimoni o formalitzin la seva relació (les persones contreguin matrimoni o formalitzin la seva relació) mitjançant una escriptura de constitució de parella estable, sinó simplement destacar dues diferències existents en la normativa aplicable aquí a Catalunya que és El Codi Civil de Catalunya.

D’aquesta manera, l’objecte del present article és una petita aproximació a les diferències legislatives que a Catalunya es donen entre el matrimoni i la parella estable en el moment de la ruptura de la relació.

Actualment, El Codi Civil de Catalunya regula tant el matrimoni com la parella estable.

El matrimoni es troba regulat en els capítols I, II i III del Títol III del Llibre II d’El Codi Civil de Catalunya. El capítol IV, del mateix títol, es refereix a la parella estable.

De la regulació de la parella estable es desprèn la remissió en determinades matèries a la regulació prevista per al matrimoni.

D’aquí per exemple, que la parella estable igual que en el matrimoni, sigui aplicable el que es disposa respecte a la disposició de l’habitatge familiar, puix que els membres de la parella estable o els cònjuges titulars d’aquest habitatge, no poden alienar o gravar l’habitatge sense el consentiment de l’altre.

També s’aplica a la parella estable el que es disposa als matrimonis respecte de les adquisicions oneroses amb pacte de supervivència, en virtut de les quals pot pactar-se que en adquirir un bé en comú, aquest passí íntegrament al supervivent en cas de defunció de l’altre.

En cas de ruptura de la parella estable, El Codi Civil de Catalunya es remet també als articles relatius a la ruptura del matrimoni (separació i divorci) i així són aplicables a la parella estable, els articles relatius als pactes en previsió de ruptura matrimonial o els referents a la guarda dels fills.

No obstant això, existeixen dues qüestions que no són aplicables a les parelles estables i que es desenvolupen a continuació.

Aquestes dues qüestions es refereixen a l’atribució de l’ús de l’habitatge i les possibles indemnitzacions o compensacions en cas de ruptura.

Quant a la primera d’aquestes qüestions, l’atribució de l’ús de l’habitatge familiar, en el cas del matrimoni, El Codi Civil de Catalunya, estableix la possibilitat que l’autoritat judicial atribueixi l’ús de l’habitatge i aixovar familiar al cònjuge més necessitat a pesar que no hi hagi fills o aquests siguin independents econòmicament.

Per contra, en el cas de les parelles estables no existeix aquesta possibilitat, de manera que únicament cal atribuir l’ús de l’habitatge i aixovar familiar, al membre de la parella estable a qui correspon la guarda dels fills i si la guarda és compartida entre els progenitors, al que tingui més necessitat.

Això significa que en el cas que la parella estable no tingui fills o aquests siguin independents econòmicament, la normativa no faculta al Jutge per atribuir l’ús de l’habitatge al cònjuge més necessitat sent aquesta possibilitat exclusiva del matrimoni. I, quant a les compensacions per la ruptura, en el matrimoni, el cònjuge que vegi més perjudicada la seva situació econòmica per raó de la separació o divorci, té dret a sol·licitar dos tipus de compensació: la prestació compensatòria i la compensació econòmica per raó del treball.

La primera d’aquestes indemnitzacions pretén rescabalar al cònjuge que queda en pitjor situació econòmica en el moment just de la ruptura, ajudant-lo així perquè pugui reorganitzar la seva vida després del divorci.

La segona pretén compensar el desequilibri patrimonial existent entre els cònjuges quan un d’ells ha treballat considerablement més que l’altre a la casa o per la família.

En el cas de la parella estable, i d’acord amb El Codi Civil de Catalunya únicament cal demanar la segona d’aquestes indemnitzacions, sempre que es compleixin els requisits legals per aquest motiu i existeixi una diferència entre els patrimonis de la parella.

Este artículo está disponible en: Castellano English